Dotacje na innowacje

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki


W okresie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2014 r. LIFE SYSTEM Artur Fic realizuje projekt w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
pt.

"Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie
i wymianę informacji w zakresie obsługi informatycznej."


Całkowita wartość projektu: 314 800 zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 206 280 zł


OPIS PROJEKTU:

Projekt przewiduje stworzenie systemu klasy ERP wspomagającego naprawy awarii i usterek komputerowych. System stanowić będzie zintegrowane rozwiązanie B2B, składające się z 6 modułów funkcjonalnych. Będzie wykorzystywał rozwiązania z zakresu komunikacji elektronicznej (EDI) oraz integracji, synchronizacji i współpracy technologicznej pomiędzy partnerami biznesowymi. Będzie obsługiwał różnorodne formaty wymiany danych (np. UN/EDIFACT, XML, DBF, TXT, CSV). Transmisje danych za pomocą systemu będą kodowane (SSL).

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zmianie ulegnie sposób komunikacji, zarządzania przedsiębiorstwem oraz świadczenia usług przez Wnioskodawcę. Obecnie wszystkie procesy realizowane z partnerami odbywają się w tradycyjny (np. e-mail, telefon, faks, ręczne wprowadzanie danych do aplikacji), mało efektywny sposób. Innowacyjność, korzyści i funkcjonalność poszczególnych modułów projektowanego systemu informatycznego zostały opisane poniżej.

MODUŁ PROJECT MANAGEMENT

Obecnie Life System Artur Fic  nie korzysta z żadnego systemu wspomagającego zarządzanie projektami – koordynacja wszystkich prac odbywa się przez maila, telefon lub na spotkaniach, co nie jest efektywne. Zintegrowany z partnerami Moduł Project Management poprawi ten stan rzeczy - umożliwi monitorowanie przebiegu prac i nadzorowanie poszczególnych pracowników / techników, którzy są często rozmieszczeni w różnych lokalizacjach. Pozwoli na ustalanie etapów prac i terminów ich wykonania. Ułatwi analizowanie zależności pomiędzy zadaniami projektowymi oraz umożliwi kalkulację projektu poprzez tworzenie kosztorysów. Moduł zakłada analizę postępu w realizacji projektu metodą Critical Path wraz z systemem do wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o niezrealizowanym etapie projektu.

MODUŁ ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI

Moduł ten pozwoli wyeliminować obecne trudności związane z przechowywaniem dokumentów, poszukiwaniem informacji na nich zawartych, czy też tworzeniem powiązań między nimi. Będzie służył do rejestracji, przetwarzania i archiwizacji dokumentów pochodzących z różnych źródeł: skaner, dysk, faks, poczta elektroniczna, formularz www, baza danych, EDI. Umożliwi zdefiniowanie i obsługę procesów przepływu dokumentów w całej firmie (workflow). Zintegrowany Moduł Zarządzania Dokumentami zapewni szybki dostęp do dokumentów oraz wyeliminuje problem zaginięć ważnej dokumentacji. Zdecydowanie polepszy efektywność prowadzonych procesów biznesowych między wszystkimi użytkownikami systemu informatycznego.

MODUŁ KALENDARZA SERWISOWEGO

Moduł pozwoli na planowanie oraz kontrolę czasu pracy pracowników działu serwisowego. Każdy z pracowników będzie miał możliwość szybkiego wygenerowania raportu opisującego pełną listę zadań do wykonania lub przeglądania działań serwisowych poprzez kalendarze. Dodatkowo moduł automatycznie przypomni o najważniejszych zleceniach serwisowych. Jego funkcjonalność będzie dodatkowo wzbogacona o możliwość rejestrowania informacji o kosztach i budżetach poszczególnych działań wykonywanych dla klienta. Dzięki kalendarzowi będzie można łatwo rejestrować naprawy, wyjazdy i inne działania na rzecz klientów, rozporządzając czasem pracowników, ich kompetencjami i dostępnością.

MODUŁ ZARZĄDZANIA SPRZĘTEM

Planowany Moduł Zarządzania Sprzętem będzie miał na celu zarządzanie sprzętem, który zostaje przekazywany Life System Artur Fic w celu wykonania zleconych zadań. Aby nadzorować jego migrację wymagany jest moduł, który ułatwi te działania bez większego wkładu pracy zatrudnionych w firmie osób. Dzięki Modułowi Zarządzania Sprzętem każdy sprzęt wchodzący na stan magazynowy będzie wprowadzany do bazy. Na podstawie podstawowych danych, takich jak producent, model, numer seryjny i numer inwentarzowy, będzie możliwość zmiany statusów danego rekordu. Celem planowanego modułu jest kontrola, kiedy dany sprzęt jest przekazywany na stan firmy Life System, pod realizację jakiego zgłoszenia jest przekazywany (skorelowanie z Modułem Zgłaszania Awarii), na podstawie jakiego protokołu (skorelowanie z Modułem Zarządzania Dokumentami) oraz kiedy sprzęt jest zwracany do klienta z powrotem. W module tym zawarte będą także etapy naprawy sprzętu bądź jego migracje między technikami lub lokalizacjami. Na podstawie wprowadzanych dat i statusów będzie możliwość zapanowania nad czasem realizacji oraz przyczynami ewentualnych opóźnień. W Module Zarządzania Sprzętem będzie zawarta historia konkretnej jednostki – jeżeli sprzęt zostanie ponownie przekazany Life System Artur Fic do serwisu bądź w celu realizacji kolejnego zlecenia, będzie mógł bez problemu ustalić, jakie czynności były z nim wykonywane przy poprzednim zgłoszeniu. Cała baza ma się opierać na rekordach, które będzie można filtrować oraz możliwe będzie wyszukiwanie konkretnej pozycji w celu uzyskania i przekazania konkretnych informacji klientowi. Z Modułu Zarządzania Sprzętem będzie można także generować wszelkiego rodzaju raporty, na podstawie których następować będą rozliczenia ze sprzętu z klientami. Umożliwi to rezygnację z prowadzenia Excela oraz wyeliminowanie powtarzających się rekordów, a co za tym idzie zmniejszenie wkładu pracy w zarządzanie sprzętem oraz wykluczenie wszelkich pomyłek.

MODUŁ ZGŁASZANIA AWARII

Obecnie wszelkie awarie sprzętu zgłaszane są do Life System za pośrednictwem e-maila, co utrudnia kategoryzowanie awarii, ich ewidencję i rozliczanie. Po integracji z systemami partnerów, Life System Artur Fic będzie otrzymywał zgłoszenia bezpośrednio do projektowanego systemu informatycznego. Informacje będą automatycznie zapisywane w odpowiednich kategoriach w systemie. Każde nowe zgłoszenie będzie zapisane pod indywidualnym numerem (np.00000000001) oraz zawierało będzie następujące dane: Temat zgłoszenia (Summary), opis problemu, dane kontaktowe zgłaszającego użytkownika, parametry uszkodzonego sprzętu, priorytet działań. Zgłoszenia będą rejestrowane natychmiastowo i automatycznie, a pracownik firmy otrzyma powiadomienie, tzw. IT PROCESS ALERT.  Nowe zdarzenie utworzone zostanie od razu w odpowiednich kategoriach (Hardware- Damage/ Software- Configuration), co pozwoli na podział odpowiednich grup - zgłoszeń serwisowych oraz wykonywanych zdalnie. Zgłoszenia wymagające osobistej naprawy będą realizowane przez grupę serwisantów Life System lub przekazywane do partnera. Po zakończonej realizacji zlecenia przez pracownika Life System, zamykanie zgłoszeń będzie dostępne za pomocą urządzenia mobilnego.

MODUŁ APLIKACJA MONITORUJĄCA

Aplikacja ta będzie stanowić istotne ułatwienie pracy dla serwisantów wykonujących naprawy w terenie. Obecnie po zrealizowaniu naprawy wysyłają oni maila raportującego naprawę - ręcznie przepisują parametry naprawionego sprzętu i inne dane zgłoszenia. Mail otrzymywany jest przez Life System Artur Fic, przetwarzany, a następnie partner powiadamiany jest o zrealizowaniu zgłoszenia. Planowany Moduł Aplikacja Monitorującej znacząco skróci i uprości ten proces. Dzięki aplikacji monitotującej serwisant będzie mógł na bieżąco kontrolować status nowych oraz realizowanych zgłoszeń. W chwili zrealizowania naprawy serwisant będzie mógł na miejscu zamknąć zgłoszenie informując o sposobie naprawy i opisie prac które wykonał. Informacje zostaną natychmiastowo zapisane w systemie informatycznym i będą widoczne zarówno dla Life System Artur Fic, jak i partnera.

Dodatkowych informacji na temat projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej udziela Artur Fic, tel. 664 084 412, email: afic(małpa)lifesystem.pl.

Zapytania ofertowe, konkursy ofertowe: 

- Zapytanie ofertowe: Wykonanie wdrożenia internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie obsługi informatycznej.
- Wyniki powyższego konkursu.
>pobierz


Zapytania ofertowe dot. analiz i doradztwa:

Etap I: (oferty do 1 lutego 2013 r.)
a) Analiza systemowa
wzór oferty: >pobierz

b) Analiza przedwdrożeniowa
wzór oferty: >pobierz

Etap II: (oferty do 1 kwietnia 2013 r.)
c) Doradztwo wdrożeniowe dot. Modułu Project Management
wzór oferty: >pobierz

d) Doradztwo wdrożeniowe dot. Sprzętu
wzór oferty: >pobierz


Etap III: (oferty do 1 września 2013 r.)
e) Doradztwo wdrożeniowe dot. Pozostałych modułów
wzór oferty: >pobierz

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- 17 773 17 00 (biuro firmy)
- 664 084 412 (Artur Fic
Design by: Life System™ Artur Fic © Mielec 2007-2014 | Kontakt